Regulamin konkursu cosplay1. W konkursie cosplay może wziąć udział każdy uczestnik, który zakupi bilet na wydarzenie, wypełni formularz zgłoszeniowy, a jego zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez organizatorów.
2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
3. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu.
4. Do konkursu cosplay dopuszczane są stroje na bazie mang, anime, gier, filmów, komiksów lub zespołów muzycznych (wymagane zdjęcia referencyjne). W konkursie mogą brać też udział projekty własne, czyli postacie stworzone przez uczestnika bazujące na istniejącym uniwersum lub całkowicie oryginalne pomysły.
5. Osoby zgłaszające się do udziału w rundzie jury oświadczają, że ich kostium został wykonany własnoręcznie przez uczestnika. Dopuszcza się drobną pomoc osób trzecich oraz kupno niektórych elementów (np. buty lub peruka). W przypadku wprowadzenia organizatorów oraz jurorów w błąd i wystawienie kostiumu niewykonanego przez uczestnika skutkuje dyskwalifikacją z konkursu cosplay, oraz wykluczeniem możliwości wzięcia udziału w konkursie cosplay na kolejnej edycji Tsuru Japan Festival.
6. Do konkursu cosplay dopuszczane są stroje kupne z zastrzeżeniem, że te nie są dopuszczane do rundy jury i są oceniane tylko w kategoriach „Najlepszy występ solo” lub „Najlepszy występ grupowy”.
7. Podczas konkursu cosplay dopuszcza się dwie formy występów:
  🔹 standardowy występ sceniczny solo lub grupowy,
  🔹 catwalk (przejście po scenie i pozowanie).
W przypadku wybrania catwalku, uczestnik nie jest brany pod uwagę w kategorii „Najlepszy występ solo”, a jego występ ma charakter wyłącznie pokazowy.
8. Każdy występ sceniczny nie może trwać krócej niż 30 sekund oraz nie może trwać dłużej niż 3 minuty. W przypadku grup możliwe jest wydłużenie czasu występu po uzgodnieniu z organizatorami.
9. Każde wyjście na catwalk nie może trwać krócej niż 10 sekund oraz nie może trwać dłużej niż 60 sekund.
10. Stroje i występy kwalifikujące się do konkretnych kategorii są oceniane przez jury, wyznaczone przez Organizatorów, którego decyzja o wyborze zwycięzców jest niepodważalna.
11. Jurorzy będą oceniać stroje uczestników według poniższych kryteriów:
  🔹 ogólne wrażenie,
  🔹 wykonanie techniczne,
  🔹 zgodność ze zdjęciami referencyjnymi,
  🔹 zastosowane techniki (ilość oraz ich poprawność),
  🔹 proporcje kostiumu.
12. Jurorzy będą oceniać występy uczestników według poniższych kryteriów:
  🔹 ogólne wrażenie,
  🔹 zrozumiałość przekazu,
  🔹 zachowanie sceniczne (walory aktorskie),
  🔹 scenografia i rekwizyty.
13. Jurorzy będą oceniać projekty własne uczestników według poniższych kryteriów:
  🔹 ogólne wrażenie,
  🔹 wykonanie techniczne,
  🔹 zastosowane techniki (ilość oraz ich poprawność),
  🔹 kreatywność.
14. Zgłoszenia na konkurs cosplay są przyjmowane od 17 września do 6 listopada do godziny 23:59.
15. W przypadku wyjątkowo dużej liczby zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odrzucenia części z nich oraz prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych czy zawierających niepoprawne treści.
16. Do 8 listopada uczestnicy otrzymają informację zwrotną o zakwalifikowaniu się do konkursu lub odrzuceniu zgłoszenia oraz mogą zostać poproszeni o skorygowanie informacji, lub plików dołączonych do formularza zgłoszeniowego.
17. Do 13 listopada zakwalifikowani uczestnicy mogą dokonywać zmian w informacjach lub plikach dołączonych do formularza zgłoszeniowego. Wszelkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Organizatorów. Niezatwierdzone zmiany uznaje się za nieobowiązujące.
18. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację przez organizatorów nagrań video oraz zdjęć wykonanych podczas trwania konwentu, oraz rozpowszechnianie ich w dowolnej formie. Jednocześnie każdy uczestnik może zażądać od Organizatorów zaprzestania upubliczniania jego wizerunku w sytuacji, kiedy może to w istotny sposób naruszyć jego godność osobistą.
19. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych przesłanych przez niego do Organizatorów konwentu.
20. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w konkursie cosplay na konwencie Tsuru Japan Festival 2022 jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego całkowitą akceptacją. Nieznajomość regulaminu Konkursu nie zwalnia z jego przestrzegania.
21. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek stawienia się podczas prób występów, które zostaną przeprowadzone w godzinach określonych w planie atrakcji wydarzenia. Dotyczy to również osób, które jako formę występu wybrały catwalk. Ma to na celu sprawdzenie frekwencji uczestników biorących udział w konkursie cosplay. Niepojawienie się na próbie bez wcześniejszej zgody organizatorów jest równoznaczne z wyeliminowaniem uczestnika z konkursu. Próba powinna jak najwierniej odzwierciedlać właściwy występ.
22. Podczas próby cosplay nie jest obowiązkowe występowanie w pełnym stroju.
23. Zabrania się na scenie:
  🔹 korzystania z niezgłoszonych w formularzu rekwizytów,
  🔹 korzystania z przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu wszystkich uczestników konkursu,
  🔹 korzystania z otwartego ognia i efektów pirotechnicznych,
  🔹 używania uciążliwych substancji (m.in. konfetti, brokat, pierze, piasek, woda, sztuczna krew),
  🔹 wnoszenia alkoholu i innych środków odurzających,
  🔹 naruszania ogólnie przyjętych norm moralnych,
  🔹 używania wulgarnego języka,
  🔹 zachowań o zbytnim nacechowaniu erotycznym,
  🔹 prezentowania nadmiernej nagości.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zasugerowania wprowadzenia zmian do scenariusza występu na przykład do długości trwania scenki po uprzednim poinformowaniu uczestnika. Mogą to być luźne sugestie mające na celu poprawienie jakości występu, do których nie trzeba się ustosunkować; jak i konieczne wymagane zmiany, bez których występ nie będzie mógł się odbyć podczas konkursu cosplay.
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania lub przerwania występu i usunięcia uczestnika ze sceny, jeżeli jego zachowanie sceniczne naruszy zasady wymienione w punkcie 23.
26. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą, by ich strój był brany pod uwagę w kategoriach takich, jak „Najlepszy debiut”, „Grand Prix”, „Najlepszy strój” oraz „Projekt własny” zobowiązani są do stawienia się na rundzie jury, która zostanie przeprowadzona w godzinach określonych w planie atrakcji wydarzenia.
27. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu wszystkich występów.
28. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujących kategoriach:
  🔹 najlepszy debiut (dla osób, które startowały maksymalnie w 3 konkursach cosplay, wliczając ten konkurs),
  🔹 Grand Prix (największa ilość punktów łącznie za strój i występ),
  🔹 najlepszy strój szyty,
  🔹 najlepszy strój z elementami pancerza,
  🔹 najlepszy występ solo,
  🔹 najlepszy występ grupowy,
  🔹 projekt własny.
Jury ma prawo przyznać specjalne wyróżnienia. Ma również prawo do nie przyznania nagród w którejś z kategorii, jeśli uzna taką decyzję za stosowną.
29. Decyzja Jury jest ostateczna bez możliwości odwoływania się bądź zaskarżenia.
30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  🔹 zmian terminów zgłoszeń, np. do przedłużenia okresu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych,
  🔹 zmiany kategorii przyznawania nagród,
  🔹 zmiany formy Konkursu,
  🔹 wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie,
  🔹 odwołania konkursu z podaniem przyczyny.
31. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. Uczestnicy zostaną powiadomieni w przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie.

W razie jakichkolwiek pytań można się z nami skontaktować drogą mailową (cosplay.konkurs.tsuru@gmail.com) oraz przez social media: Facebook, Instagram, Youtube