Regulamin Helperów


1. Zgłoszenia przyjmowane są od 24.09.2022 do 30.10.2022 na podstawie formularza znajdującego się na stronie internetowej konwentu.
2. O przyjęciu Helpera decyduje Organizator lub Koordynator, nie później niż do 06.11.2022.
3. Helper musi posiadać opłaconą rezerwację w systemie NAGATO.
4. Helper zobowiązuje się do:
  🔹 zapoznania się z planem budynku, planami ewakuacji oraz programem wydarzenia,
  🔹 stawienia się we wskazanym miejscu i czasie w celu wykonania przydzielonych zadań, na podstawie wcześniej ustalonego z Organizatorem lub Koordynatorem grafiku
  🔹 wykonania zadań zleconych przez Organizatora lub Koordynatora,
  🔹 wykonania swoich zadań starannie, z zachowaniem przepisów BHP,
  🔹 informowania Organizatora lub Koordynatora w wypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych/niebezpiecznych/stojących w sprzeczności z regulaminem ogólnym i/lub prawem.
5. Helperów obowiązuje regulamin ogólny konwentu, chyba że Organizator lub Koordynator określi inaczej. Złamanie regulaminu konwentu może skutkować wydaleniem z terenu konwentu.
6. Helper ma prawo do:
  🔹 dodatkowej akredytacji dla osoby towarzyszącej
  🔹 zwrotu opłaty akredytacyjnej po wykonaniu swoich obowiązków (z wyjątkiem biletu VIP, w takim przypadku zwrot wynosi równowartość wejściówki dwudniowej),
  🔹 noclegu i wyżywienia na terenie konwentu,
  🔹 nieograniczonego dostępu do atrakcji konwentu poza godzinami swojego dyżuru,
  🔹 zwrotu kosztów poniesionych na skutek wykonywania polecenia Organizatora.
  🔹 w sprawach nieujętych w regulaminie, decydujące zdanie należy do Organizatora lub Koordynatora.

Zgłoszenia będą się odbywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się: LINK

Nabór na helperów zaczyna się 24.09.2022r. i potrwa do 30.10.2022r. do 23:59.

O wyniku naboru chętni zostaną poinformowani drogą mailową, najpóźniej 06.11.2022r.